Intelligent design, Andreasgymnasiet och Jan Björklund

Mats Selander ·: 20 okt 2007

Först lite bakgrund…

Eftersom jag har ett extrajobb som filosofilärare på Andreasgymnasiet (det enda kristna gymnasiet i Stockholm) fick jag möjlighet att hålla två föreläsningar om Intelligent Design (ID). Dessa ingick inte i något ämne utan var ”temaföreläsningar” utifrån skolans kristna profil. Den ena av dessa föreläsningar filmades av ett TV-team från programmet Existens. Programmet satte fart på debatten, och ganska snart blev jag angripen i Expressen av humanisternas ordförande Christer Sturmark.

I samma veva ondgjorde sig Mette Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund, över religiösa friskolor och tog ID som exempel på detta onda. Troligen var också detta en reaktion på Existens-programmet.

När diskussionen rasade som värst var det dags för Skolverkets rutinmässiga treårsinspektion av Andreasgymnasiet. Vi körde med helt öppna kort, och jag berättade för Skolverkets representanter om ID-föreläsningarna och informerade om att detta kommer visas på Existens.

När Skolverkets inspektion var klar fick Andreasgymnasiet ingen som helst kritik för att man tillåtit mig hålla dessa ID-föreläsningar. Detta tolkades av kristen press (i synnerhet tidningen Världen Idag) som att Skolverket godkänner ID.

Detta gjorde att Skolverket kom med ett klargörande där man för ett resonemang om vetenskap och religiös tro. Man avslutar och säger:

Skolverket har i sin inspektion av Andreasgymnasiet noga granskat skolans undervisning utifrån lagstiftningens krav och funnit att kraven uppfylls. Skolverkets beslut innebär alltså inte något accepterande av ‘intelligent design’ som godtagbar grund för undervisningen om livets uppkomst. Detta blev inte tillräckligt tydligt uttalat i inspektionsrapporten.

Men Skolverket uttrycker inget förbud mot att ta upp ID. Man skriver:

Däremot är det inte förbjudet för en skola, fristående eller kommunal, att behandla t.ex. “intelligent design” i sin undervisning, men det får inte ske på ett sätt som gör anspråk på att denna föreställning skulle vara ett vetenskapligt alternativ till teorin om evolutionen.

Så långt om bakgrunden. Nu till själva saken…

I dagarna (14/10-2007) gick Jan Björklund ut i ett försök att ge ett tydligt regelverk kring frågor om skapelse och evolution i skolan.

Det handlar inte om något slut för vanlig religionskunskap. Men det innebär att en biologilärare inte kommer att få presentera Bibelns skapelseberättelse som en teori vid sidan om evolutionsläran.
– Nu blir det glasklart: det kommer inte att vara tillåtet. En del uttalanden från fristående skolor har gett en väldigt oroande bild, säger Jan Björklund.

Problemet med detta är att Björklunds uttalande antingen är glasklart och tämligen irrelevant eller också relevant och tämligen luddigt. Låt oss börja med den ”glasklara” tolkningen. Då handlar det inte om ID eller kreationistisk kritik av neo-darwinismen, utan just ”Bibelns skapelseberättelse”. Finns det verkligen en enda kristen biologilärare som betraktar skapelseberättelsen som en strikt vetenskaplig teori som kan ”sättas vid sidan om evolutionsläran.”? Jag har i alla fall inte hört talas om någon sådan lärare. Otroligt få – ja, troligen ingen – kristen lärare träffas av en sådan ”glasklar” regel.

Men om Björklund med ”Bibelns skapelseberättelse” lägger in ID och mer sofistikerade försök att vetenskapligt argumentera mot den gängse evolutionsteorin och för skapelsetro, ja då finns det helt klart lärare som omfattas av förbudet. Men då blir hans uttalande långt ifrån glasklart. Då måste ett antal följdfrågor ställas: (1) Får en lärare överhuvudtaget rikta någon vetenskaplig kritik som problematiserar evolutionsteorin – eller hävdar Björklund kanske att någon sådan kritik inte existerar? (2) Får en lärare aldrig peka på minoritetsteorier som kritiserar evolutionsteorin – inte ens när sådana teorier förespråkas av erkänt duktiga vetenskapsmän? (3) Vad menas med ”en teori vid sidan om evolutionsläran”? Vad är det att vara ”vid sidan om”? Säger Björklund att evolutionsteorin ska ha monopol på allt vad ursprungsfrågor heter? Eller är det ett marginaliserande av evolutionsläran han härmed förbjuder? (4) Vilken del av evolutionsläran syftar Björklund på? Är det mikroevolution, makroevolution eller naturalistiska processer som inte ska få problematiseras? (Denna distinktion utvecklas i detta FAQ-svar.) Menar Björklund att en religiös friskola måste hävda att evolutionsläran utgör det vetenskapliga beviset för att Gud inte skapat livet? (I så fall sysslar han faktiskt med lagstadgad stats-ateism!) Eller är det mikroevolutionens vetenskapliga faktum som han är rädd ska förnekas? Men det är det ingen som gör (inte ens de “amerikanskaste” fundamentalister man kan tänka sig!). Troligen är det makroevolution och uppfattningen om allt livs gemensamma ursprung (i en urbakterie) som Björklund tänker på. Måste en religiös friskola hävda, som ett vetenskapligt bevisat faktum, att människor och apor är släkt? Eller räcker det med att presentera detta som den gängse teorin som majoriteten av forskare tror på? Får denna uppfattning problematiseras eller måste den proklameras?

Björklunds klargörande är ett klargörande bara om det är irrelevant. Är det relevant så skingrar det ingen dimma alls, utan skapar bara nya frågor.

Men låt mig ändå göra ett försök att presentera min rimligaste tolkning av Björklunds budskap. Jag tror (och hoppas) att han menar följande: skolan kan inte undervisa ”som sanning” något som vetenskapskommuniteten inte ser som en ”sanning”. I vetenskapliga ämnen ska skolan redovisa de teorier som blivit allmänt accepterade hos forskare. Forskare måste få vara ”experter” när det kommer till vetenskapliga frågor. ”Skapelse-vetenskap” och ID är inte allmänt accepterad hos forskare och ska därför inte redovisas som ”vetenskaplig” i meningen ”bevisade” eller ”vetenskapligt accepterade”. Om minoritetspositioner presenteras så ska de presenteras just så, som minoritetspositioner. Kan eleven få en fördjupad kunskap och analysförmåga både av majoritetspositionen (i detta fall evolutionsläran) och av minoritetspositioner (t ex ID) så är detta bra och i enlighet med läroplanen. Sådan undervisning är allsidig och saklig. En lärd diskussion får alltså redovisas i skolan. Det viktiga är dock att minoritetspositionen inte ”predikas” på ett sådant sätt att man gör orättvisa åt den vetenskpliga majoritetspositionen. En lärare är också fri att redogöra för sin personliga uppfattning, men bör göra det på ett sådant sätt att respekten för vetenskap i allmänhet inte skadas. Jag kan inte lägga dessa ord i Björklunds mun, men jag hoppas att detta är den attityd han står för.

Kristna lärare som berörs av detta undrar säker hur de borde göra i praktiken. Här är mina tips: Undervisa mer evolutionslära på biologilektionerna. Förklara styrkorna med evolutionsläran. Visa hur släktskap är en vettig förklaring till morfologa, embryonala och genetiska likheter (homologier). Peka på styrkan i att evolutionsläran utgör en naturlig förklaring av livets mångfald. Nämn att vetenskapen i första hand söker naturliga förklaringar. Peka på alla exempel på mikroevolution och att alla anser att mikroevolution är vetenskapligt bevisad. Peka på det fossilstöd som finns för mikroevolution och lyft fram de fossiler som tycks vara verkliga mellanformer (t ex Arkeopteryx).

Men peka också på problemen och utmaningarna, t ex avsaknaden av den otroliga mängd fossila mellanformer som borde ha hittats om evolutionsläran stämmer, problemet med den kambriska explosionen, utmaningen med icke-reducerbar komplexitet, problemet med DNA-information och att vi inte vet hur det första livet uppstod. Visa på vetenskapens tentativa karaktär. Peka på diskussionen mellan darwinistisk gradualism och punkterad jämvikt. Fördjupa, vidga och analysera argumenten och påståendena. Detta bör göras utan att läraren proklamerar en teori som ”sanningen”. Men det måste sägas tydligt att evolutionsläran åtnjuter den överväldigande majoritetens stöd i forskarvärlden. Allt detta kan göras utan att läraren predikar en världsbild, vare sig det gäller gudstro eller ateism. Detta förhållningssätt har goda chanser att inspirera studenten till ett fördjupat studium i frågorna.

Ta sedan upp ursprungsfrågorna i religionen och filosofin. I religionen kan man ha öppna diskussioner om hur gudstro förhåller sig till en naturalistisk evolutionslära. Man bör föra diskussioner om huruvida evolution utesluter tron på en skapande Gud eller om de kan samexistera, och i så fall hur.

Eftersom filosofi till sin natur är ett tvärvetenskapligt och intradisciplinärt ämne, lämpar sig filosofi för ”de stora frågorna” till vilka ursprungsfrågorna hör. Därför är det lämpligt att skapelse/evolutions-debatten i första hand hamnar inom filosofin. Om en god vetenskaplig bakgrund getts i biologin, kan alla möjliga aspekter på debatten tillåtas just i filosofin. Filosofin utesluter inte vetenskapliga aspekter, men begränsas inte heller av dessa. I en sådan diskussion har även religionsfilosofi, vetenskapsfilosofi och etik bäring. Olika förhållningssätt bör behandlas och analyseras. Det är alltid svårt för läraren att vara fullständigt objektiv i denna typ av diskussioner, men det måste finnas en tydlig och stark strävan efter saklighet och intellektuell hederlighet. Inom denna ram kan konfessionella skolor med fördel ta upp både ID och så kallad ”skapelse-vetenskap”. En möjlighet är att ha en temadag där representanter för flera olika perspektiv kommer till tals.

På detta sätt kommer ursprungsfrågorna att behandlas inom tre ämnen: biologi, religion och filosofi. Låt biologin ”ta hand om” det vetenskapliga stödet och utmaningarna för evolutionsläran. Låt religionen ta upp olika synsätt på hur tro och vetenskap kan förhålla sig till varandra, och låt en fördjupad och bred diskussion få föras inom ramen för filosofin. Med detta förhållningssätt kan man respektera det stora stöd evolutionsläran har i forskarvärlden och samtidigt bedriva en saklig och allsidig undervisning som inte lägger locket på en viktig och intressant diskussion. Det vore uppfriskande om det var detta som Björklund menade…

Publicerat av Mats Selander den 20 okt 2007

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: