Om skolverkets naturalistiska beskrivning av evolutionsläran

Fick precis se att min och Lennart Holmboms artikel om Skolverkets tendentiösa beskrivning av evolutionsläran kommit in i Dagen. Den kan läsas här:

eller här:

Felaktig slutsats av Skolverket

Vi efterlyser omformuleringar från Skolverkets sida som gör rättvisa åt den vetenskapliga bristen på kunskap om livets uppkomst. Det skriver Mats Selander och Lennart Holmbom.

I Skolverkets ”Kommentarmaterial till kursplanen i biologi” står: ”Evolutionsteorin har en särställning som teoretisk grund för hela biologiämnet”. Eftersom evolutionsteorin har en sådan särställning är det viktigt att se vad Skolverket menar ingår i evolutionsteorin och hur modern vetenskap ger stöd för detta. I Skolverkets dokument ”Skolan och den vetenskapliga teorin om evolutionen” beskrivs hur evolutionsläran ska presenteras i skolan, särskilt i relation till teorin om Intelligent design (ID). Där står bland annat att; ”grunden för skolans undervisning om livets uppkomst och utveckling skall vara den vetenskapliga teorin om evolutionen”. Begreppsparet ”livets uppkomst och utveckling” används tre gånger i detta tvåsidiga dokument. Begreppet ”livets uppkomst” används ytterligare tre gånger och det är tydligt att ”evolutionsläran” tolkas som en teori om både livets uppkomst och dess utveckling.

I ljuset av det vetenskapliga kunskapsläget är detta språkbruk djupt problematiskt. När det gäller livets utveckling är evolutionsläran den allmänt accepterade teorin och åtnjuter en hel del vetenskapligt stöd. Men när det gäller livets uppkomst – alltså själva starten av livet självt – så är det vetenskapliga kunskapsläget ett helt annat. Många erkända experter på området uttrycker sig på likartat sätt angående detta. Här är citat från två av dessa;

”Den som påstår sig veta hur livet på jorden startade för 3,45 miljarder år sedan är antingen en dåre eller en bedragare. Ingen vet.” (Stuart Kauffman, At home in the universe, sid 31)

”Det finns flera tänkbara teorier om hur organiskt material uppkommit i jordens barndom, men ingen av dessa teorier stöds av övertygande bevisning.” (Leslie Orgel, The Origin of Life: A Review of Facts ND Speculations. Trends in Biochemical Sciences, 23 (1998), s 491-500)

Det finns alltså flera hypoteser om hur livet startade men ingen av dem kan kallas vetenskapligt påvisad eller bevisad. På vetenskaplig grund går det inte i nuläget att formulera en teori framför alla andra om livets uppkomst. I ljuset av detta är det missvisande att tala om ”evolutionsläran” som grunden för undervisningen om livets uppkomst och utveckling. Då ger man intryck av att de vetenskapliga skälen för evolutionslärans syn på livets utveckling på något märkligt sätt skulle kunna spilla över på någon viss teori om hur livet uppkom. Detta menar vi är ett brott mot kravet på saklighet.

Darwinismen är en naturalistisk teori om livets utveckling. Oparins hypotes om livets uppkomst i en ursoppa (för att ta det exempel som ofta presenteras i samband med darwinismen) är också en naturalistisk hypotes. Men dessa åtnjuter inte på långt när samma vetenskapliga status. Det är endast en naturalistisk filosofi (alltså en livssyn som säger att allt som existerar är naturen och naturliga orsakssamband – i praktiken en ateistisk livssyn) som kan göra det rimligt att sammanställa dessa under skenet av en enhetlig teori.

Bortsett från att evolutionsläran i strikt mening inte ens handlar om livets uppkomst, gör Skolverket ett medvetet eller omedvetet ställningstagande för en naturalistisk filosofi genom att på detta sätt sammanställa livets utveckling med dess uppkomst. Detta menar vi strider även mot kravet på allsidighet eftersom Skolverket uttryckligen beskriver Intelligent design som en ovetenskaplig teori/hypotes trots att väl­renommerade forskare försvarar den som en bland många hypoteser om livets uppkomst. Om ID-hypotesen om livets uppkomst inte ges status ens som vetenskaplig hypotes, ja då ska inte heller andra hypoteser om livets uppkomst göra det. Ingen av dem är nämligen vetenskapligt påvisade.

Enligt skollagen ska både undervisningen och utbildningen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Dessutom kräver likabehandlingskravet att ingen religiös livsåskådning eller filosofi (som exempelvis naturlism/ateism) premieras. Detta, menar vi, bryter dessa formuleringar mot.

Vi efterlyser därför omformuleringar från Skolverkets sida som gör rättvisa åt den vetenskapliga bristen på kunskap om livets uppkomst. Att ge intryck av att ”evolutionsläran” har svarat på den frågan är djupt missvisande och kan rimligtvis inte tolkas som något annat än ett uttryck för en tro på den naturalistiska filosofi som sammanför dem.

Mats Selander, gymnasielärare i filosofi med en magisterexamen i religionsfilosofi

Lennart Holmbom, tidigare lärare och bitr. rektor i kommunal skola

Annonser

5 svar to “Om skolverkets naturalistiska beskrivning av evolutionsläran”

 1. Tabita Says:

  Jag har ett mycket bra tips till artiklar om livets uppkomst, och evulusjon kontra skapelse som jag verkligen kan rekommendera om man vill utöka sitt kunskapstörstande lite. Jw.org kan man ladda ner 2 broschyrer gratis; hur har livet kommit till och Livets uppkomst, frågor som kräver svar. .. Mycket bra läsning:)

 2. Jana Persson Says:

  Hej Mats!

  Det du påstår om evolutionsläran – att den än så länge inte omfattar en övertygande hypotes om livets uppkomst – är försåvitt sant. Men jag ser inte hur detta förhållande skulle utgöra en negativ särbehandling av ID. Snarare innebär detta att det som Skolverket avser med undervisning om livets uppkomst är en redogörelse för den forskning som bedrivs och hur de vetenskapliga diskussionerna i allmänhet förs inom detta område. Och i det sammanhanget är ID inte alls en inriktning som så vitt mig bekant har en framskjuten eller betydelsefull position.

 3. Samuel Says:

  Du vet nog lika väl som mig att du aldrig kan besvara Guds existens med den vetenskapliga metoden. ”Gud” är överhuvudtaget inte en vetenskaplig hypotes och det är helt oberoende av vad andra religiösa forskare tycker. ”Gud” kan aldrig uppfylla de kriterier som finns i den vetenskapliga metoden. Det är inte ens en falsifierbar hypotes.

  Evolutionsläran handlar i största grad om hur livet både uppkom och utvecklades. Vi vet idag att det exempelvis aldrig fanns någon första människa. Det du skriver stämmer helt enkelt inte.

  Angående ”bevis” så bevisar vetenskapen ingenting alls. Den ger oss enbart mer eller mindre goda belägg för att förhålla något för sant. Evolutionsteorin är ingen absolut sanning, lika lite som att teorin om gravitationen i strikt mening är en absolut sanning, det är tillfälliga vetenskapliga teorier som förändras i ljuset av ny kunskap.

  En sak är dock säker, och det är att religionen aldrig kommer att ge tillförlitligare svar än vetenskapen.

 4. matsselander Says:

  Jana, jag menar inte att ID ska beskrivas som det forskare accepterar. För det är inte sant. Det enda jag vill (med denna diskussion) är att evolutionsläran inte missbrukas för naturalistiska/ateistiska syften. Men problemet är att naturalistiska tolkningar av evolutionsläran ges sken av vetenskaplighet. Läroböcker och inte minst lärare själva skapar ofta ett intryck av att vi har vetenskapliga skäl att tro att livet kom till och utvecklades ”av sig själv”. Men det finns inget som helst bevis för att evolutionen kan fungera som en rent naturalistisk process (dvs utan någon som helst intelligent input) än mindre att livet började ”av sig själv”. För mig är det okey att skolan lär uta att ”mikroevolution är vetenskapligt bevisad och många forskare menar att detta ger oss skäl att tro på makroevolution också.” Som jag uppfattar det, går man dock längre och i praktiken framställer saken som om en naturalistisk/ateistisk världsbild nu är vetenskapligt bevisad. Och det upprör mig något enormt. Inte bara för att jag är kristen, utan främst för att det helt enkelt inte är sant.

 5. matsselander Says:

  Samuel, du tycks ha en naiv vetenskapssyn. Det finns inte något som heter ”den vetenskapliga metoden”. Vetenskap använder sig av ett kluster av olika metoder, och det finns ingen metod som säger vilket metod man ska använda när.
  Gudshypotesen kan visst finnas med i en vetenskaplig debatt. Falsifierbarhet är inte ett nödvändigt villkor för att något ska vara vetenskap, i alla fal inte enligt vetenskapsfilosofer som Thomas Kuhn och Imre Lakatos (som jag tycker resonerar mycket vettig).Man behöver inte kunna ”bevisa” något med experiment eller direkta obeservationer för att det ska räknas som vetenskap. Det kan räcka med att man har många indirekta goda skäl för en hypotes, för att den ska anses åtnjuta visst vetenskapligt stöd.
  Jag vill bestämt hävda att resonemang om Guds existens (eller icke-existens) på många punkter liknar vetenskaplig argumentation. Gud blir då en förklarande hypotes som förklarar en rad fenomen. Det blir en form av abduktion (eller inference to the best explanation) som är ett legitimt vetenskapligt sätt att argumentera.
  Det är alltså en allt för snäv vetenskapssyn som ligger bakom ditt underförstådda krav att Gud inte kan finnas med som vetenskaplig hypotes enbart för att Gud är en immateriell verklighet. Vi kan ta en parallell. Jag menar att man visst kan föra en vetenskaplig diskussion om huruvida själen existerar. Men själen är en immateriell existens som inte går att studera på samma sätt som materiella ting. Det tycks alltså som att din vetenskapssyn är oberättigat formad av en naturalistisk filosofi där du menar att det barar finns intellektuellt utrymme för forskning om sådant som en naturalistisk filosofi säger existerar (eller kan existera). Men varför ska vi låta vetenskapen begränsas av en viss filosofi? Det verkar inte vettigt. Observera att min vetenskapssyn inte begränsas av min gudstro. Jag är öppen för materiella mekaniska förklaringar. Jag utesluter inte några möjliga förklaringsmodeller.

  Till sist ett boktips: Läs gärna mitt kapitel om vetenskap i boken ”Gud och hans kritiker”. Där får du goda skäl för – den bland vetenskapshistoriker allmänt accepterade uppfattningen – att modern vetenskap bygger på filosofiska premisser som hämtats från kristen teologi.Jag vågar påstå att: utan kristen tro, ingen modern vetenskap! Läs exempelvis vad vetenskapshistorikern James Hannam eller historikern Rodney Stark skriver om detta.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: